ปิด Windows .NET Optimize ทำให้ CPU Load สูง

คำสั่ง Powershell ปิด Windows .NET Optimize ทำให้ CPU Load สูง สูงขนาดไหน ก็คือ 1 Core วิ่งแบบเต็ม 100% เลยทีเดียว ตามความเร็วของ CPU ของเราเลย เพราะฉะนั้น หากไม่ได้ใช้ในส่วนนี้ เราก็สามารถปิดการทำงานได้ครับ Get-ScheduledTask *ngen* | Disable-ScheduledTask Note: อย่าลืมรันด้วยสิทธิ์ Administrator 0 …