ป้องกัน XSS Protection ด้วย .htaccess

<IfModule mod_headers.c>
Header set X-XSS-Protection "1; mode=block"
Header always append X-Frame-Options SAMEORIGIN
Header set X-Content-Type-Options nosniff
</IfModule>

นำเอาโค๊ดนี้ไปใส่ใน .htaccess ของคุณ เพื่อป้องกันการ Hack ด้วยเทคนิค XSS