CentOS ตั้งค่าอัพเตด Repo ประเทศไทย

สำหรับท่านที่ใช้งาน CentOS และมีปัญหาว่าตอน yum update หรือ yum install แล้วมันวิ่งไปดึงเอา repo จากต่างประเทศ แล้วทำให้ช้า ทั่งๆที่ใช้งานในประเทศไทย วิธีการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้คำสั่งนี้

perl -pi -e "s/infra=.*/infra=$infra&cc=th/" /etc/yum.repos.d/*.repo;

สำหรับ Epal

perl -pi -e 's/arch=.*/arch=\$basearch&cc=th/' /etc/yum.repos.d/epel.repo;

แบบเบร็ดเสร็จ

perl -pi -e "s/infra=.*/infra=$infra&cc=th/" /etc/yum.repos.d/*.repo;
yum install epel-release -y;
perl -pi -e 's/arch=.*/arch=\$basearch&cc=th/' /etc/yum.repos.d/epel.repo;
yum update -y;