ปิด Windows .NET Optimize ทำให้ CPU Load สูง

xvlnw   17 ตุลาคม 2019   ปิดความเห็น บน ปิด Windows .NET Optimize ทำให้ CPU Load สูง

คำสั่ง Powershell ปิด Windows .NET Optimize ทำให้ CPU Load สูง

Get-ScheduledTask *ngen* | Disable-ScheduledTask

** อย่าลืมรันด้วยสิทธิ์ Administrator