CentOS + DirectAdmin Pure-FTPD ใช้งาน FTP Passive Mode ไม่ได้

สำหรับซอฟต์แวร์ DirectAdmin ตัวที่เป็น Custombuild 2.0 ตัวล่าสุด ณ วันที่เขียนบทความนี้ ค่า Default ของการใช้งาน FTP Server จะเป็นตัว Pure-FTPD มาให้ แต่ก่อนนี้จะใช้เป็น pro-ftpd นะครับ

ปัญหามีอยู่ว่า มีผู้ใช้งาน Filezilla Client เชื่อมต่อมายังเซิฟเวอร์ไม่ได้ โดยปกติโปรแกรม FTP ตัวนี้จะตั้งค่า Default มาเป็น Passive Mode ให้ เหมือนเส้นผมบังภูเขาจริงๆ เพราะตัว FTP Server ตัวใหม่นี้จะรองรับการใช้งานการเชื่อมต่อแบบ SSL/TLS ด้วยนั่นเอง คือการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส นอกจากจะเปิด Port: 21 ที่เป็น Port FTP พื้นฐานแล้ว ยังต้องเปิด Port 35000:35999 ให้เค้าด้วยนะ…

คำสั่งสำหรับ  CentOS iptables

iptables -A INPUT -p tcp --dport 35000:35999 -j ACCEPT
service iptables save

เพิ่มเติม: ก็ถ้าใครไม่เจอปัญหานี้ ก็คงเปิด Port อยู่แล้ว, ไม่มีไรมากไปกว่านี้นะครับ