CentOS วิธีการดูว่าโฟเดอร์ไหนใช้ Disk Space เท่าไร?

สำหรับวิธีการดูพื้นที่การใช้งานผ่าน Command Line ใน CentOS หรือ Linux ตัวอื่นๆก็ใช้ได้นะครับ

ต้องการดูพื้นที่รวมกันทั้งหมด ใน Path นั้นๆ

du -sh

ต้องการดูแต่ละไฟล์หรือโฟเดอร์ใน Path นั้นๆ

du -sh *

ต้องการดูแต่ละไฟล์หรือโฟเดอร์ใน Path นั้นๆ เรียงจากมากไปหาน้อย

du -sh * | sort -n