CentOS ตั้งเวลาประเทศไทย และใช้ระบบ Sync เวลาให้ตรงตลอด

หลายๆคนที่ใช้งาน CentOS กับบริการ VPS หรือ Cloud VPS อาจจะมีปัญหาเรื่องของเวลาตัวเซิฟเวอร์ไม่ตรง ผมเลยจะมาบอกวิธีการแก้ไขดังนี้ 1. ตั้งค่าให้ใช้ Timezone เป็น Asia/Bangkok ด้วยคำสั้งนี้ cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime 2. ใช้คำสั่ง Sync ด้วยตัวเอง ผ่านทาง SSH ด้วยคำสั่งนี้ ntpdate …