ปิด Windows Update – PowerShell

คำสั่งปิดการอัพเดต Windows แบบอัตโนมัติ สำหรับ PowerShell

stop-service wuauserv
set-service wuauserv –startup disabled