ติดตั้ง SQL Server บน CentOS 7/8

คำสั่งติดตั้ง SQL Server ลงบน CentOS 7 และ CentOS 8

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/8/mssql-server-2019.repo
sudo yum install -y mssql-server
sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup
systemctl status mssql-server
systemctl enable mssql-server

sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=1433/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/8/prod.repo
sudo yum remove unixODBC-utf16 unixODBC-utf16-devel
sudo yum install -y mssql-tools unixODBC-devel
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bash_profile
echo 'export PATH="$PATH:/opt/mssql-tools/bin"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

sqlcmd -S localhost -U SA -P '<YourPassword>'

เปลี่ยน rehl ให้ตรงกับ OS ปัจจุบันนะครับ

CentOS 7 = rhel/7
CetnOS 8 = rhel/8