วิธีการ Clear DNS Cache

สำหรับ Windows OS (รันใน cmd ด้วยสิทธิ์ Administrator)

ipconfig /flushdns

สำหรับ MacOS

sudo dscacheutil -flushcache
sudo killall -HUP mDNSResponder

สำหรับ Linux OS ขึ้นอยู่กับว่าใช้ DNS Service ของอะไร?

service nscd restart
service dnsmasq restart
service named restart