คำสั่ง Dig ตรวจสอบค่า PTR

หากต้องการทราบ PTR Record เราสามารถใช้คำสั่ง Dig ช่วยตรวจสอบได้ ดังนี้

dig -x IP