การติดตั้ง Memcache ให้กับ VestaCP

Memcache คือ Library ตัวหนึ่งของ PHP ที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลต่างๆไว้บน Memory หรือในที่นี้มันคือ RAM จริงๆบนเซิฟเวอร์ ซึ่งมีความเร็วในการอ่านเขียนสูงมากๆ เร็วกว่า SSD อีกนะ มาดูคำสั่งการติดตั้งบน VestaCP กัน

yum install --enablerepo=remi php-pecl-memcache memcached libmemcached -y
service memcached restart
chkconfig memcached on

เนื่องจาก Memcache จะแยกส่วน Service ออกมาจากตัว PHP ด้วย, เพราะฉะนั้น หลังจากที่เราติดตั้งแล้ว ต้องทำการ Start Service มันด้วย และคำสั่ง chkconfig คือทำให้มัน Auto-Start หลังจากที่ระบบเรา Start นั่นเอง